Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /mnt/web201/e1/85/52978485/htdocs/WordPress_01/wp-includes/functions.php on line 4777

Bedrijfsgegevens

Vayuvit® is een product van Aquanizer

Aquanizer

Oostopgaande 53
7918 TC  Nieuwlande

[t]: 0528 350 643
[f]: 0528 350 853
[e]: info[AT]aquanizer.nl

KvK nr: 01139337
RABOBANK: 39 36 97 193
BTW nr: NL001608069B46
IBAN nr: NL68 RABO 0393697193

Algemene voorwaarden van Aquanizer
Artikel 1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aquanizer incl. alle domeinnamen geregistreerd door Aquanizer. Alle partijen hierna te noemen Aquanizer. Deze voorwaarden geldt op alle aangegane overeenkomsten met Aquanizer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Aquanizer is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der Voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Aquanizer zijn vrijblijvend en Aquanizer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst van koop en verkoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling Aquanizer. Aquanizer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding. Aanbiedingen gedaan door Aquanizer kunnen onder aanvullende voorwaarden worden gedaan. Als dit het geval is zal er een verwijzing naar de aanvullende voorwaarden gedaan worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting(BTW) bij consumenten verkoop exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten voor alle handelaren, instellingen en bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), vervoerskosten en eventuele belastingen en/of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Voor transport brengen wij kosten in rekening tenzij anders overeengekomen
Aquanizer levert alleen vooruitbetaalde bestellingen, u kunt het factuurbedrag overmaken op:
Rabobank Bankrekening 3936.97.193 t.n.v. Aquanizer. (IBAN: NL68RABO 0393697193 – BIC: RABONL2U)
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10)dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aquanizer.

Artikel 4. Levering en herroepingsrecht
Aquanizer heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Aquanizer is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Aquanizer gedragen.

4.1 Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient email kenbaar gemaakt te worden. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

\Vayuvit pH druppels zijn uitgesloten van het herroepingsrecht mits zij ongeopend aan ons worden geretourneerd. Als de verpakking door u is geopend zullen wij de kosten voor uw retour niet aan u restitueren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Aquanizer verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Aquanizer.nl zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6. Reclames.
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Aquanizer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering Aquanizer schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij Aquanizer te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek. Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal bij Aquanizer te worden gedeponeerd. Aquanizer dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
Aquanizer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.
Aquanizer is slechts aansprakelijk voor schade voor zover ontstaan door grove schuld van Aquanizer of van hen, die door Aquanizer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. Aquanizer zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De aansprakelijkheid van Aquanizer is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.

Artikel 8. Overmacht.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Aquanizer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquanizer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aquanizer worden daaronder begrepen. Aquanizer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aquanizer haar verbintenis had moeten nakomen. Aquanizer is onderworpen aan import vanuit landen over de hele. Indien er sprake is van veranderingen in de afspraken met en/of calamiteiten bij een van de bedrijven waarvan wij importeren, ook dan kan Aquanizer zich beroepen op overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Aquanizer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aquanizer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9. Afwijkende voorwaarden.
Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door Aquanizer uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd. Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van Aquanizer prevaleren.

Artikel 10. Intellectueel eigendom.
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Aquanizer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquanizer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de klant verboden marketing materiaal en iedere vorm van communicatie te publiceren zonder nadrukkelijke goedkeuring van Aquanizer.

Artikel 11. Persoonsgegevens.
Aquanizer leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Aquanizer contact opnemen. Aquanizer zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door Aquanizer gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.

Artikel 13. Bestellen.
Bij het bestellen van een van de door Aquanizer aangeboden producten gaat u akkoord met het volgende:
13.2 Bij twijfel niet bestellen maar eerst verder informeren over het gewenste product. Heeft u nog vragen, neem dan eerst contact met ons op via het contactformulier op de website.
13.3 Als u overgaat tot bestellen wees er dan alert op dat u ons voorziet van de juiste gegevens.
13.4 Alle producten dienen eerst afgerekend te worden alvorens ze in behandeling worden genomen.
13.5 Zodra uw bestelling en betaling bij ons binnen zijn gaan wij over tot verzenden van de bestelling.
13.6 Bedenktijd. Wettelijk gezien heeft u een bedenktijd van 14 werkdagen bij koop op afstand. Gebruik van het geleverde tijdens deze bedenktijd brengt kosten met zich mee, variërend van gebruikersschade, het niet compleet retourneren van alle geleverde goederen, inclusief verpakkingen, het vervangen van de aanwezige filters, en de kosten voor het retour zenden van de goederen. Ook schade opgelopen tijdens retour zenden van de goederen komen voor rekening van de opdrachtgever. Het bedrag wat u gestorneerd krijgt op uw rekening is minus de kosten.
13.2.6 Restitutie vindt plaats via de bank binnen 30 dagen na ontvangst van uw annulering, gerekend vanaf de dag dat wij alle producten retour hebben ontvangen.

Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 13 Mei 2014.

Disclaimer
Deze website wordt beheerd door Aquanizer. Door u toegang te verschaffen tot een van de websites die beheerd worden door Aquanizer, Aquanizer.nl/Aquanizer.eu, Detoxwater.nl/Detoxwater.eu, vitaalportaal.nl en AlkaZone.nl/AlkaZone.eu plus overige door aquanizer beheerde websites accepteert u dat u gebonden bent aan onze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid: Bij Aquanizer werken geen medische specialisten. Deze website is bedoeld als uitbreiding van kennis over het gebruik van Alkaline Water in relatie tot gezondheid en de verdere mogelijkheden met door ionisatie verkregen water. En ter uitbreiding van kennis over algehele gezondheid in het algemeen. De informatie is niet bedoeld voor het stellen van diagnoses of als basis voor een medische behandelmethode. Raadpleeg hiervoor altijd een bevoegd specialist. Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Aquanizer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aquanizer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is Aquanizer aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Aquanizer, of door u aan Aquanizer middels een website van Aquanizer of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. Tevens aanvaardt Aquanizer.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Aquanizer. Aquanizer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Aquanizer garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
De gegevens op deze website van Aquanizer kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Aquanizer worden gewijzigd. Copyright: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Aquanizer. Met uitzondering van beeld- en/of woordmerken zoals o.a Chanson® en AlkaZone® deze behoren tot eigendom van bijbehorende onderneming. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen.

Privacy Policy & Cookies:

Deze website wordt beheerd door Aquanizer. Door u toegang te verschaffen tot een van de websites die beheerd worden door Aquanizer, accepteert u dat u gebonden bent aan onze Algemene Voorwaarden.

Aquanizer

Aquanizer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Aquanizer maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Aquanizer heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Aquanizer privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Internet Explorer
Firefox
Safari
Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een bericht via het contact formulier.

Menu